Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Projekt > Lokalita

Lokalita

Místo realizace projektu

Odkaliště se nachází na území katastrů města Chvaletice a obce Trnávka v Pardubickém kraji, přibližně 20 km východně od krajského města Pardubice. Jedná se o průmyslovou lokalitu mezi řekou Labe a chvaletickou tepelnou elektrárnou. 

Výrobní závod na produkci vysoce čistého manganu plánujeme vybudovat v areálu závodu EP Chvaletice, který je umístěn v bezprostřední blízkosti odkaliště. Obě lokality jsou od sebe odděleny silniční a železniční komunikací. Jejich propojení pro účely realizace projektu zajistíme výstavbou technologického mostu.           

 

projekt-mapa-2 kopie.png

 

Odkaliště Chvaletice-Trnávka

Území odkaliště se nachází na levém břehu Labe na rovinaté ploše s mírným sklonem směrem k řece. Chvaletický důl na těžbu pyritu byl v provozu výše ve svahu. Rozplavenou hlušinu z úpravárenského procesu tak bylo možné poměrně jednoduše trubkami nechat odtékat přímo do odkaliště. Tři haldy, které v odkališti postupně v letech 1951–1975 vznikly, byly ohraničeny zádržnými hrázemi vytvořenými ze zeminy. První halda vznikla v jihozápadní části odkaliště a její rozloha činí 32,6 hektarů. Druhá, jihovýchodní halda má rozlohu 39,9 hektarů. Třetí, nejmladší halda se rozkládá na ploše 31,1 hektarů a zůstala nedokončena v důsledku zastavení provozu chvaletického dolu. Na rozdíl od prvních dvou hald u třetí haldy nedošlo k rekultivaci.

odkaliště[4].png

 

Odkaliste s vyznaüenymi haldami[1].png

Stávající konstrukce a způsob zabezpečení odkališť nesplňuje dnešní požadavky na zabezpečení úložných míst těžebního odpadu. Problém představuje zejména louhování škodlivin do podloží, podzemní vody i řeky Labe a dále odnos vlastního materiálu odkaliště větrnou i vodní erozí. Laboratorní analýzy provedené naší společností MANGAN Chvaletice v průběhu let 2015 až 2017 prokázaly vysoké až nadlimitní škodliviny jako mangan, železo a sírany v podzemních i povrchových vodách v celé lokalitě, včetně domovních studní v nejbližší obci Trnávka.

Důsledkem předchozí průmyslové činnosti v lokalitě je také narušení původní vegetace. Jeho negativní důsledky pro tamější faunu a flóru přetrvávají dodnes. V současnosti povrch jednotlivých hald pokrývají především tráva a nízké keřovité porosty, místy doplněné o náletové stromy jako jsou břízy a topoly.

Součástí realizace našeho projektu je proto provedení sanace a rekultivace odkaliště Chvaletice-Trnávka, aby do budoucna nepředstavovalo riziko pro okolí. Podle odborných studií, které si naše společnost nechala vypracovat, přinese rekultivace zlepšení stavu životního prostředí v lokalitě. Dojde především ke zlepšení kvality vody a čistoty půdy, a to díky odstranění současného zdroje znečištění.

 

Historie lokality

 • 19. století

  V blízkosti dnešní obce Chvaletice byla přítomnost manganu a železných minerálů poprvé zaznamenána na počátku 19. století. Sporadicky lokalizované těžby chvaletického naleziště se uskutečnily na začátku 20. století.

 • 19. století
 • 30. léta 20. století
 • 30. léta 20. století

  Od počátku 30. let minulého století až do roku 1945 pak byl z rudy získáván mangan - vytěžená surovina mířila do československých a německých oceláren.

 • 1945

  V roce 1949 vznikl v důsledku rozhodnutí tehdejšího politického vedení těžební a úpravárenský kombinát Manganorudné a kyzové závody Chvaletice n. p. V letech 1951 až 1975 se probíhající těžba v lokalitě zaměřovala na získávání pyritu, ze kterého se vyráběla kyselina sírová pro různé průmyslové účely.

 • 80. léta 20. století
 • 80. léta 20. století
 • Navážením odpadu - flotačních kalů - z těchto operací do odkaliště Chvaletice-Trnávka postupně vznikly tři stávající chvaletické haldy s hlušinou obsahující manganovou rudu. První dvě haldy byly po naplnění rekultivovány kamenitou hlínou a vrstvou ornice. K naplnění třetí haldy došlo v důsledku ukončení těžby přibližně z jedné třetiny a nebyla provedena její rekultivace.

 • 1975

  V letech 1975 až 1983 zde byly vysázeny stromy, které ale z důvodu kontaminovaného podloží záhy uhynuly.

 • 80. léta 20. století

  Na konci 80. let provedla společnost Bateria Slaný – tehdejší státní výrobce baterií – rozsáhlé studie odkaliště. Přestože studie potvrdily velký ekonomický potenciál v obsaženém uhličitanu manganatém, další práce byly v důsledku politických změn v roce 1989 zastaveny.

 • 2014

  Ložisko následně nebylo využíváno až do září 2014, kdy byla těžební práva udělena české skupině firem. Práva na projekt byla následně konsolidována ve společnosti MANGAN Chvaletice, s.r.o.

 • 30. léta 20. století
 • 30. léta 20. století
 • 2014-2017

  Od roku 2014 do roku 2018 prováděla společnost MANGAN Chvaletice, s.r.o. ve spolupráci s mateřskou společností Euro Manganese Inc. průzkumné práce na odkalištích.