Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Udržitelnost

Udržitelnost

Pro společnost MANGAN Chvaletice je udržitelnost životního prostředí samozřejmou součástí veškerých aktivit. Naším cílem je vybudovat ve Chvaleticích moderní, komerčně životaschopný a ekologicky udržitelný závod, který bude vysoce respektován a oceňován místní komunitou i zákazníky, mimo jiné pro princip cirkulární ekonomiky, na kterém je celý záměr stavěn. Nízká uhlíková stopa tohoto projektu je v souladu s evropskými cíli v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. To, že máme možnost využít stávající těžební odpad z bývalé hornické činnosti, je spojeno s výrazně menší zátěží pro životní prostředí, než je využívání jiných existujících zdrojů manganu vhodného pro bateriový průmysl. Náš inovativní technologický postup je založený na komerčně běžně dostupných technologiích, které jsme přizpůsobili výrobě vysoce čistých manganových produktů z chvaletického odkaliště.

Bezpečnost a zdraví

To nejcennější, co máme, je lidský život a zdraví. Při jejich ochraně vycházíme ze skutečnosti, že naprostá většina úrazů je způsobena lidským chováním. 

Nejdůležitějšími cíli společnosti MANGAN Chvaletice v oblasti bezpečnosti a zdraví jsou:

  1. Vybudování kultury předcházení úrazů – politika „nulových úrazů“
  2. Zapojení všech zaměstnanců do systému řízení bezpečnosti
  3. Zaměření se na návyky, způsob přemýšlení, přístup a reakce pracovníků, ať už zaměstnanců, dodavatelů, ale i zákazníků 
  4. Minimalizace rizik poškození zdraví zaměstnanců a ztráty na životech
  5. Minimalizace ekonomických ztrát v důsledku omezení možností vzniku mimořádných událostí

Životní prostředí 

Záměrem naší společnosti MANGAN Chvaletice je recyklace těžebního odpadu spolu s průběžnou sanací celého území odkališť. Stávající konstrukce a způsob zabezpečení již existujících odkališť, které vznikly při těžbě pyritu v minulém století, odpovídají zvyklostem i technickým možnostem v době jejich vzniku. Tento způsob uložení těžebního odpadu nesplňuje dnešní požadavky na zabezpečení úložných míst. Hlavní problém stávajících odkališť je zejména louhování škodlivin do podloží, podzemní vody i řeky Labe a také odnos materiálu z odkaliště větrnou i vodní erozí. Laboratorní analýzy provedené v průběhu let 2015 až 2017 prokázaly nadlimitní koncentrace škodlivin v podzemních i povrchových vodách v celé lokalitě, včetně domovních studní v nejbližších obcích.

Ze závěrů předběžného posouzení vlivů na životní prostředí jednoznačně vyplývá, že žádné vlivy nebyly vyhodnoceny jako významně nepříznivé nebo takové, které by znemožnily realizaci našeho projektu. Některé vlivy spojené s přírodními aspekty území jsou naopak hodnoceny ve fázi po sanaci a rekultivaci odkališť jako příznivé až potenciálně příznivé. Jako potenciálně příznivé byly hodnoceny vlivy na kvalitu vody a čistotu půdy a horninového prostředí. Jednoznačně příznivě je hodnocen vliv na přírodní zdroje. To je dáno faktem, že se jedná o recyklaci odpadu po těžbě, a tedy i úsporu primární přírodní suroviny na jiné lokalitě potenciální těžby. Energetické nároky na využití takto již předzpracovaného materiálu jsou výrazně nižší než v případě získávání manganu z primárních zdrojů. 

Nepřístupný prostor odkališť v současné době nelze v podstatě využít pro žádné aktivity obyvatelstva. Proto bychom rádi po ukončení odebírání materiálu z odkališť celé území řádně zrekultivovali.

Minimalizace dopadů činnosti na životní prostředí

Jednou z priorit naší společnosti MANGAN Chvaletice je minimalizace dopadů činnosti na životní prostředí. Na základě dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku vydá Ministerstvo životního prostředí závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí. V souhlasném stanovisku EIA stanoví ministerstvo podmínky, které musí být dodrženy při fázi přípravy, výstavby a provozu záměru, stejně tak i podmínky pro fázi ukončení provozu za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů na životní prostředí. Stanovisko EIA zašle úřad nejen naší společnosti, ale také dotčeným orgánům a územním samosprávním celkům a zároveň je zveřejní na internetu a úředních deskách obcí a kraje. Stanovisko EIA je závazným stanoviskem a podkladem pro rozhodnutí v navazujících řízeních. Úřady, které tato navazující řízení vedou, se musí stanoviskem EIA při svém rozhodování řídit.

Společenská odpovědnost

Společnost MANGAN Chvaletice se zavazuje provádět veškerou svoji činnost zásadovým způsobem, v souladu s nejvyššími etickými a morálními standardy a za současného dodržování všech platných zákonů, pravidel a předpisů a rovněž v souladu s potřebami a očekáváními našich akcionářů.

Naše zásady

Jednáme poctivě

Je pro nás velmi důležité, aby naši zaměstnanci jednali čestně a poctivě s obchodními partnery, dodavateli, konkurenty a jinými třetími stranami.

Střet zájmu

Snažíme se vyvarovat situací, které by mohly být vnímány jako konfliktní nebo které by potenciálně mohly konflikt způsobit. 

Respekt a tolerance

V naší společnosti není tolerována jakákoliv diskriminace, zastrašování nebo obtěžování z důvodu rasy, barvy, věku, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu, tělesného nebo duševního postižení, národního nebo etnického původu či náboženského vyznání. Zaměstnanci mají nárok na to, aby mohli pracovat v prostředí, v němž je respektována jejich důstojnost, práva, potřeby a individuální rozdíly.

Standardy týkající se životního prostředí

Veškerá pracovní činnost musí být prováděna v souladu s ochranou životního prostředí, lidského zdraví, musí minimalizovat dopad na ekosystém a vést k environmentální obnově všech míst, na kterých se projekt realizuje. To vše v souladu s platnými zákony a předpisy České republiky.

Zdraví a bezpečnost

Společnost zajistí bezpečné a zdravé pracovní podmínky na všech svých pracovištích a zajistí dodržování veškerých platných zákonů a předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Přínos pro místní komunitu

Veškerá činnost společnosti bude prováděna s ohledem na respektování místní komunity, její ekonomické a sociální potřeby.

Rozmanitost společnosti

Společnost MANGAN Chvaletice si uvědomuje důležitost rozmanitosti v nejširším smyslu slova. Podporujeme rozmanitost z hlediska zkušeností (vzdělání, dovednosti, znalosti), demografie (věk, pohlaví, etnický původ, národnost) i osobnostní charakteristiky (vlastnosti, zájmy, hodnoty). Naším cílem je vytvořit ve společnosti takové podmínky, které umožní všem lidem, bez ohledu na jejich individuální odlišnosti, plně rozvinout osobní potenciál. Společnost zaměstnává lidi z celého světa a různých kultur a oceňuje jejich jedinečné dovednosti, zkušenosti i rozdílné názory. Uvědomujeme si, že právě tato rozmanitá zaměstnanecká struktura přispívá k celkovému rozvoji společnosti. Respektujeme a zároveň oceňujeme rozdílné názory, zkušenosti či kulturní odlišnosti našich zaměstnanců a také je zohledňujeme v procesu náboru nových zaměstnanců. Přijímání nových zaměstnanců musí být založeno na zkušenostech měřených podle objektivních kritérií, aniž by byl kdokoli z jakéhokoli důvodu diskriminován.