Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Projekt > Představení projektu

Představení projektu

Vracíme starý odpadní materiál zpět do oběhu a dáváme mu nové využití. To je ve zkratce základní podstata našeho projektu, ale také hlavní princip cirkulární ekonomiky. Chceme získávat mangan z hlušiny v odkališti Chvaletice-Trnávka a vyrábět z něj vysoce čisté manganové produkty pro využití v elektromobilním průmyslu.

V roce 2028 plánuje naše společnost MANGAN Chvaletice ve východočeských Chvaleticích zahájit provoz závodu na výrobu vysoce čistých manganových produktů, které získáme recyklací hlušiny uložené ve třech haldách v odkališti Chvaletice-Trnávka. Toto v současnosti nevyužívané odkaliště je pozůstatkem předchozí těžby pyritu, která v lokalitě probíhala v letech 1951–1975. Jedná se zároveň o jediný známý zdroj manganu vhodný pro bateriový průmysl v Evropské unii. Ten se jinak do Evropy dováží téměř výhradně z Číny.

Podstatou projektu je využití starého odpadu z předchozí těžby pyritu, tedy recyklace. Tento odpad ve formě hlušiny obsahuje zhruba 6,5 % manganu. Nejedná se tedy o těžbu, při které by docházelo k dobývání suroviny z přírodních zdrojů a dalšímu narušení charakteru lokality.

Benefity projektu

Výhody pro ČR

Snížení daní

Nová pracovní místa

Snížení uhlíkové stopy

 

Zajištění evropské spotřeby

Snížení závislosti na dovozu surovin

Využití CO2

Využití obnovitelné eneregie

 

Komplexní projekt naší společnosti MANGAN Chvaletice zahrnuje recyklaci odpadu ze staré těžební činnosti, výstavbu a provozování výrobního závodu a následnou rekultivaci oblasti stávajících odkališť. Dnešní technologické možnosti a zvyšující se důraz na udržitelné získávání zdrojů společně s poptávkou po této surovině z něj dělají perspektivní záměr. Realizací projektu dojde k zastavení stávající kontaminace spodních vod a zároveň zajistíme bezpečnou a vhodnou rekultivaci celého území odkaliště.

Na základě rozsáhlého vrtného výzkumu, který jsme na odkališti provedli v letech 2017 a 2018, předpokládáme, že produkce vysoce čistého manganu bude dosahovat zhruba 50 tisíc tun ročně po dobu 25 let.

 

Představení projektu - 1

Představení projekt-2

DP budova.jpg

Posílíme pozici ČR v EU při zajišťování kritických surovin

Pro Českou republiku, ale i pro celou Evropu, se jedná o jedinečnou možnost, jak postupovat v souladu s tzv. Zelenou dohodou, jejíž snahou je urychlit dekarbonizaci celé Evropy a naplňovat principy cirkulární ekonomiky.

Realizace projektu Recyklace odkaliště Chvaletice-Trnávka zaručí určitou míru soběstačnosti v oblasti dodávek vysoce čistých manganových produktů a sníží tak uhlíkovou stopu při jejich výrobě a transportu z Číny, odkud se v současné době dováží více než 90 % manganu vhodného pro baterie do elektromobilů.

Výrobní závod společnosti MANGAN Chvaletice se současně stane jediným závodem na produkci vysoce čistého manganu v Evropě, ve kterém bude probíhat získávání suroviny i její zpracování ve stejné lokalitě.

Otevřením výrobního závodu MANGAN Chvaletice dojde ke vzniku až 400 nových pracovních míst, která plánujeme obsadit primárně zaměstnanci z regionu. Budeme poptávat vysoce odborné, administrativní i dělnické pozice.

A v neposlední řadě díky realizaci projektu získají státní rozpočet i obecní pokladny podstatné příjmy ve formě daní, povinných odvodů a také poplatků za vydobytý nerost.

EMN Sustainability Report (mapa).jpg

Právě nyní se v Evropě vytváří nová mapa průmyslu s elektromobily, což poskytuje evropským státům včetně Česka jedinečné příležitosti. Vedle výstavby gigatováren je nutné v rámci dodavatelských řetězců řešit také zajištění surovin a otázku bezpečnosti surovinové základny. Dnes jsme u mnoha strategických surovin včetně manganu závislí na jejich dovozu z jiných kontinentů, což představuje velké riziko. Náš projekt přispěje ke snížení této závislosti.

Zajistíme 20 % evropské spotřeby HP MN

Vysoce čistý mangan, tedy mangan o čistotě 99,9 %, nachází využití hlavně v pokročilých technologiích a je jednou z klíčových surovin pro výrobu lithium-iontových baterií pro elektromobily. Podle kvalifikovaných odhadů do roku 2030 v Evropě několikanásobně vzroste plánovaná kapacita lithium-iontových baterií na zhruba 1 400 GWh.

A při výrobě většiny z nich bude použit mangan: baterie využívající chemii NMC (nikl-mangan-kobalt) představují dominantní technologické řešení v elektromobilním průmyslu.

Vysoce čisté manganové produkty v podobě síranu manganatého a kovového elektrolytického manganu bude naše společnost MANGAN Chvaletice dodávat výrobcům elektromobilů, baterií a materiálů pro aktivní katody primárně v Evropě. Právě evropský trh je nejrychleji rostoucím trhem s vysoce čistým manganem. 

Ve Chvaleticích budeme vyrábět mangan té nejvyšší kvality, výrazně čistší než mangan dovážený z Číny. A co je důležité: bude se jednat o produkt s vysledovatelným původem a kladnými charakteristikami v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Vnímáme, že tyto aspekty hrají stále důležitější roli také pro naše zákazníky.

Elektromobilita

Provedeme sanaci a rekultivaci odkaliště 

Nedílnou součástí realizace projektu je také zastavení kontaminace podzemní vody způsobené současným odkalištěm a zajištění bezpečné sanace a rekultivace celého území. Jak vyplývá z hydrogeologické studie, odkaliště jsou dlouhodobými zdroji kontaminace podzemní vody. Zachování současného stavu je přitom rizikové: kontaminanty budou nadále v rizikové koncentraci uvolňovány do podzemní vody až do úplného rozpuštění škodlivin obsažených v haldách, což může odhadem trvat stovky tisíc let. To bude díky projektu odstraněno.

Po ukončení činnosti výrobního závodu bude rekultivované území odkaliště předáno jejich původním majitelům. Z odkaliště, v současné době nedostupného, tak vznikne rekultivovaná krajina, kterou bude možné opět zpřístupnit lidem.

O tom, jaká by měla být budoucí podoba zrekultivovaného území, od počátků přípravy projektu diskutujeme se zástupci obcí, kterých se jeho realizace nejvíce týká, i s místními občany. Organizujeme prohlídky odkaliště a v Kulturním domě ve Chvaleticích jsme otevřeli informační centrum.

 

Harmonogram projektu

 • 2017 - 2018

  Průzkumné vrty
  na odkališti

 • 2023

  Spouštění ověřovací
  jednotky

Přípravná fáze
2017 - 2024

 • 2025

  Zahájení výstavby
  výrobního závodu

Realizační fáze
2025 - 2028

 • 2028

  Spuštění provozu
  výrobního závodu

 • 2051

  Ukončení činnosti
  výrobního závodu

 • 2052

  Ukončení
  rekultivačních prací

Výroba manganu
2028 - 2051

Ověřovací jednotka

Milníkem na cestě k výrobě vysoce čistých manganových produktů v recyklačním závodě MANGAN Chvaletice je spuštění ověřovací jednotky. Jedná se o zkušební provoz, který v malém měřítku kopíruje navrženou technologii. Vedle otestování výrobního procesu nám ověřovací jednotka umožňuje produkovat velkoobjemové vzorky pro naše zákazníky.

Provoz ověřovací jednotky jsme po ukončení testů zahájili na jaře roku 2023 ve výrobních halách v areálu EP Chvaletice. Odebírání suroviny z odkaliště probíhá v rámci testovacího provozu v omezeném množství.