Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Projekt > Rekultivace odkaliště

Rekultivace odkaliště

Aktuální situace

Konstrukce a způsob zabezpečení stávajícího odkaliště odpovídá zvyklostem i technickým možnostem v době jejich vzniku, a nesplňuje proto dnešní požadavky na bezpečné zajištění úložného místa. Problém představuje zejména louhování škodlivin do podloží, podzemní vody i řeky Labe (denně až 45,5 kg manganu, 37,6 kg železa a 234 kg síry) a dále odnos vlastního materiálu odkaliště větrnou i vodní erozí. Do prostoru odkaliště v současnosti platí zákaz vstupu.

Cíle rekultivace

Důležitým úkolem našeho projektu je sanovat stávající území a nahradit nevhodné technické provedení odkaliště moderním způsobem zajištění ukládaného materiálu.

Projekt naší společnosti MANGAN Chvaletice je záměrem recyklace těžebního odpadu, sanace a rekultivace území odkališť. K zajištění sanace jsme ze zákona povinni vytvářet rezervu finančních prostředků (zák. č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství).

Cílem rekultivace je zastavit znečištění a vytvořit takové podmínky, které povedou ke vzniku či posílení ekologické, estetické a krajinotvorné funkce lokality. Vytvoříme přírodě blízké území s vysokou biologickou rozmanitostí a stabilitou, které bude možné potencionálně využít pro rekreační a sportovní aktivity.

Odebírání hlušiny z odkaliště

Předpokládá se jednoduché povrchové odebírání starého těžebního odpadu. Jeho postup bude plynulý a je plánovaný na dobu přibližně 25 let.

 

Schéma postupu odebírání suroviny a sanačních prací v jednotlivých letech

bloky.jpg

Vysvětlivky:

  • čísla – roky postupu
  • šipka červená – směr postupu odebírání suroviny
  • šipka zelená – směr postupu rekultivace
  • plocha D – plocha mezideponie

Sanace a rekultivace

Sanace a rekultivace bude probíhat průběžně již během odebírání hlušiny z odkaliště. Základní způsob sanace a rekultivace bude spočívat ve zpětném uložení materiálu z úpravy manganové rudy, zajištění bezpečnosti a stability nově vymodelovaného terénu a provedení biologické rekultivace.

Na připravenou a zabezpečenou plochu bude průběžně ukládán materiál, který předtím bude neutralizován a stabilizován. Následně bude tento materiál překryt vrchní izolační vrstvou, krycí vrstvou zeminy a ozeleněn. Způsob získávání materiálu předpokládá přibližně obdobný objem materiálu nového úložiště jako u současného odkaliště.

V místech, kde to nebude technicky možné, proběhne sanace a rekultivace až v závěrečné fázi. Ve fázi ukončení odebírání materiálu budou provedeny práce vedoucí k odstranění konstrukcí a budov nebo jejich částí. Odstraněny budou i nevyužívané komunikace a inženýrské sítě.

Úložné místo bude zabezpečeno způsobem, který odpovídá současným technickým standardům a požadavkům na ochranu životního prostředí.

 

Postup odebírání materiálu a rekultivace ve 12. roce

Rok 12.jpg

Vysvětlivky:

  • žlutá plocha – plocha probíhajícího odběru suroviny
  • světle zelená plocha – plocha s probíhající rekultivací
  • tmavě zelená plocha – plocha probíhající sanace
  • béžová plocha – plocha výsypky (na západě deponie skrývkových hmot z prostoru závodu)
  • světle šedá barva – stávající stav terénu

 

Výsypky budou izolované a gravitačně odvodňované do přirozeného mikro-povodí s centrální retenční plochou, suchým poldrem. Na západě bude poldr ohraničen hrází a bezpečnostním přelivem, který zajistí bezpečné odvedení nadbytečné vody.

Navržená sanace a rekultivace zajistí akumulaci srážkových vod v prostoru mělkých terénních depresí a tím umožní vznik mokřadních společenstev. Nově vybudovaný členitější terén přispěje k rozrůznění stanovištních podmínek a v kombinaci s následnou biologickou rekultivací (travino-bylinné plochy, les, roztroušená zeleň) přispěje k vyšší biodiverzitě v území. Návrh respektuje navržená opatření pro minimalizaci vlivů na faunu, flóru a ekosystémy a požadavky dotčených obcí, veřejnosti a odpovědných úřadů.

Skladba vrstev výsypky

skladba vysypky.jpg

 

Biodiverzita v území

V rámci rekultivace vzniknou biologicky různá stanoviště:

plochy travino bylinných společenstev

Plochy určené k založení travino bylinných společenstev, kdy druhové složení bude odpovídat směsi pro bikovou a/nebo jedlovou doubravu a jilmovou doubravu.

souvislá výsadba dřevin

V těchto plochách je vize vytvoření rozvolněné spíše parkové výsadby dřevin. Dřeviny budou vysazovány ve skupinkách i solitérně s celkovou pokryvností cca 80 %.

keře a rozvolněná výsadba
Plochy určené k zatravnění s rozvolněnou a skupinovou výsadbou dřevin na cca 20 %.

 

sukcesní plochy bez humózního substrátu

Hlinitopísčité ostrůvky ponechané přirozenému vývoji.

suchý poldr

Plocha vymezená pro jímání vod z mikropovodí výsypek bude zatravněná, místy s prohlubněmi s periodicky se vyskytující vodou umožňující rozvoj mokřadních společenstev.

lesopark

Jedná se o pruh území ležící na západě zájmového území. V této části nebudou probíhat žádné těžební ani jiné práce, ale tyto plochy plánujeme zakomponovat do celkového konceptu rekultivovaného území s využitím stávající vegetace. Snahou je vytvořit rozvolněný lesní porost vhodný pro pohyb lidí.

Nová krajina

Celé území bude koncipováno jako otevřená krajina bez překážek, aby jím bylo možné volně procházet mimo cesty např. při venčení psů, houbaření apod. Nebude se jednat o uzavřený areál, jeho hranice bude plynule přecházet do navazující krajiny.

 

Stav území po ukončení sanace a rekultivace
(letecký jihozápadní pohled)

1_vrstevnice kopie.jpg

Stav území po ukončení sanace a rekultivace
(letecký východní pohled)

5_vrstevnice.jpg